Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „GK-SPONSOR.PL"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Niniejszy regulamin okresla warunki i zasady korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego przez firmę Grzegorz Królikowski - Usługi Multimedialne z siedzibą w 05-500 Józefosław ul. Wilanowska 8D/1, NIP: 5213589605, REGON: 385412164, tel. 228443550, tel.kom. 601053504, adres e-mail: gkskawa@gmail.com, nr. Konta bankowego: 84 1050 0145 1000 0097 4804 8155. Dostęp pod domeną internetową https://gkskawa.pl .

2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

A/ Sklep – sklep internetowy o którym mowa w pkt.1.

B/ Sprzedający – Firma Grzegorz Królikowski - usługi multimedialne
05-500 Józefosław, ul. Wilanowska, nr 8D, lok. 1,

C/ Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowosci prawnej, składająca zamówienie w Sklepie,
posiadająca kontro poczty elektronicznej.

D/ Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

E/ Przedsiębiorca – przedsiębiorce w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004
roku o swobodzie działalnosci gospodarczej.

F/ Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia poza sobotą i dniem ustawowo
wolnym od pracy.

3. Sprzedaż w Sklepie odbywa się poprzez system teleinformatyczny obsługujacy
Sklep w drodze umowy zawieranej na odległosć pomiędzy Sp;rzedającym a
Klientem.

II. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ZAWARCIE UMOWY.

1. Przed złożeniem zamówienia, Klient potwierdza zapoznanie się z Regulaminem akceptując jego postanowienia. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem złożenia ważnego zamówienia.
2. Złożenie zamówienia obejmuje wybór produktu sposród dostępnych w ofercie Sklepu oraz podanie danych Klienta zgodnie z formularzem wyswietlanym podczas składania zamówienia.
3. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedający wysyła na adres poczty elektronicznej Klienta wiadomosć potwierdzającą zamówienie. Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Klientem.
4. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta prawidłowych swoich danych. W przypadku przedsiębiorcy dane Firmy: nazwa, adres, NIP, telefon i e-mail. W przypadku podania przez Klienta nieprawidłowych danych, Sklem zastrzego sobie prawo do anulowania zamówienia.

III. PŁATNOSCI I REALIZACJA ZAMÓWIENIA.

1. Składając zamówienie Klient wybiera metodę płatnosci:

- Przelewem (przedpłata) na rachunek bankowy Sprzedającego,
- gotówką przy odbiorze przedmiotu zamówienia a w przypadku przesyłki kurierskiej przesyłka za pobraniem,
- gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedającego lub na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w miejscu wskazanym przez Kupującego z dostawą przez przedstawiciela Sprzedającego,
- przelewem elektronicznym: e-przelewem realizowanym przez Klienta za pomoca akceptowanego formularza w serwisie bankowym swojego banku do którego jest przekierowywany po wybraniu sposobu płatnosci - obecnie opcja niedostępna.
- kartą płatniczą - w tej chwili brak takiej możliwosci.

Płatnosć online obsługuje firma: brak.
Wpłaty za zamówione produkty przyjmowane są na rachunek bankowy: 84 1050 0145 1000 0097 4804 8155.

Zapłata przelewem powinna być dokonana w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Niedokonanie zapłaty w powyższym terminie uważa się za odstąpienie od umowy przez Klienta.

Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu są cenami brutto w złotych poklskich (PLN) zawierające podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów transportu.

2. Wysyłka i dostawa towaru odbywa się wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej i jest realizowana w sposób wybrany przez Klienta:

- odbiór osobisty,
- przesyłka Kurierska,
- dostawa przez przedstawiciela Sprzedającego po wczesniejszym umówieniu terminu i miejsca dostawy.

3. Termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 14 dni roboczych. Z przyczyn
niezależnych od Sprzedającego termin ten może ulec wydłużeniu. Sprzedający
zawiadomi Kupującego za pomocą poczty elektronicznej o zaistniałych
okolicznosciach i nowym terminie dostawy. W takich okolicznosciach Kupujący
ma możliwosć odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów i bez
odszkodowania.
4. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia na każdym etapie
realizacji zamówienia w przypadku niedostępnosci towaru lub z powodów innych
logistycznych i ekonomicznych.
5. Wysyłka zamówionego towaru rozpoczyna się:
- w przypadku zamówienia płatnego przy odbiorze po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sklep;
- w przypadku zamówienia płatnego przelewem po wpływie srodków na rachunek bankowy Sklepu.
6. Realizacja zamówienia następuje:
- w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze po odebraniu przesyłki przez Klienta i dokonaniu zapłaty;
- w przypadku zamówień płatnych przelewem po wysłaniu zamówionego towaru przez Sklep.

7. Klient ma możliwosć zrezygnowania z zamówienia po zalogowaniu się w
sklepie i wysyłając w ciągu 14 dni pocztą elektroniczną odpowiednie
oswiadczenie. Jest to zgodne z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku .

8. Do każdej przesyłki dołaczony jest dowód zakupu: paragon lub faktura VAT. Wszelkie poprawki należy zgłosić w ciągu 7 dni od daty otrzymania dokumentu.

9. Wszystkie produkty oferowane w sklepie sa wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek.

10. Produkty posiadają gwarancję producenta i sprzedawcy obowiązującą na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Okres przydatnosci do spożycia towarów oferowanych w Sklepie wynosi zazwyczaj 12 miesięcy
i oznaczony jest na opakowaniu.

IV. REKLAMACJE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

1. Wszelkie przepisy dotyczace reklamacji i odstąpienia od umowy okreslone są
obowiązującymi przepisami prawa zawartymi między innymi w obowiazującym
obecnie Kodeksie Cywilnym.

2. Klient ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyn.
O tym fakcie Klient musi powiadomić Sprzedającego listownie lub e-mailem.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania
przez Kupującego zamówionego towaru.

3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta następująco:
- pisemnie na adres: 05-500 Józefosław, ul. Wilanowska, nr 8D, lok. 1;
- w formie elektronicznej za posrednictwem poczty elektronicznej na adres: gkskawa@gmail.com.

4. Klient zobowiązany jest do zbadania przesyłki przed jej odebraniem a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub ubytków zobowiązany jest do spisania wraz z kurierem odpowiedniego protokółu stwierdzającego odpowiedzialnosć kuriera dostarczającego przesyłkę.

5. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy uznania reklamacji produktu noszącego slady użycia oraz braki w asortymencie swiadczace o skonsumowaniu produktu.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni. Brak odpowiedzi Sprzedawcy swiadczy o uznaniu reklamacji.

7. W przypadku uznania reklamacji przez Sprzedającego, Klient odsyła wadliwy towar Sprzedającemu na jego koszt lub przekazuje w inny sposób umówiony ze Sprzedającym. Sprzedający zwraca poniesione przez Kupującego koszty zakupu towaru w ciągu 14 dni od chwili zgłoszenia przez Kupującego Sprzedającemu chęci rozwiązania umowy.

V. OCHRONA PRYWATNOSCI.

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych
Osobowych w celu i w zakresie potrzebnym do wykonania umowy. Dane osobowe Klienta będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy a gdy Klient wyrazi zgodę również w celu informowania go o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sprzedającego.

2. Klient ma wgląd do swoich danych i może je aktualizować lub usunąć.

3. Dane osobowe Klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim, chyba że taki
obowiązek wynika z przepisów prawa.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana regulaminu
będzie zaznaczona na stronie Sklepu i będzie do zaakceptowania przez Klienta.

2. Klienta i Sprzedającego wiąże tresć Regulaminu obowiązująca w chwili złożenia
zamówienia przez Klienta.